Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Słowniczek


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Wyszukiwarka:  

Litera [ H ]


hachszara

przygotowanie do pracy w Palestynie

Obóz szkoleniowy organizowany przez syjonistów dla przyszłych emigrantów do Palestyny.

Hagada

Ludowa opowieść

Hagada (hebr. opowiadanie) - część literatury rabinicznej, która w odróżnieniu od halachy (objaśniającej kwestie prawne), odnosi się do zagadnień związanych z interpretacją Tory, historią, filozofią, teologią, etyką, folklorem i innymi dziedzinami wiedzy zarówno religijnej jak i praktycznej (np. medycyny). Hagada ma zazwyczaj formę opowieści (lub całego ich zbioru, antologii bądź kompilacji tekstów o specjalnym przeznaczeniu np. hagada na Pesach), mającej często wymowę dydaktyczną.

halacha

Ustawodawstwo religijne

(hebr. "halach" - iść, postępować) Religijne przepisy prawne (modlitwy, obowiązki, zakazy), zapisane w Talmudzie, regulujące postępowanie wyznawców judaizmu. Pzrepisy te przekazywane były drogą ustną bądź pisemną i ulegały przemianom na przestrzeni wieków. Halacha zawiera wytyczne dotyczące sposobu życia nie zawierając podziału na jego swickie i religine aspekty.

haskala

żydowski ruch oświeceniowy

(hebr. "oświecenie"). Prąd kulturowy zapoczątkowany wśród Żydów w latach siedemdziesiątych XVIII wieku pod wpływem oświecenia europejskiego. Jednym z głównych nurtów haskali był Maskilim, który głosił postulaty emancypacji, objęcia Żydów świeckim i nowoczesnym nauczaniem, modernizację własnej kultury (zarzucenie tradycyjnego stroju, niektórych obyczajów itp.).

He-chaluc

organizacja młodych syjonistów

Organizacja młodych syjonistów, przygotowująca młodzież do życia w Palestynie.

Hofjuden

Żydzi w służbie dworskiej

Niemieckie określenie żydowskich bankierów, sprawujących swe funkcje na dworach władców lub szlachty. Z racji pełnionych przez siebie funkcji cieszyli się wysokim statusem społecznym i ekonomicznym. Ich awans społeczny zapoczątkowany został podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648), kiedy kilkoro Żydów udzieliło finansowego wsparcia niemieckim książętom. Po podpisaniu Pokoju Westfalskiego utrwaliła się funkcja żydowskiego bankiera nadwornego, na skutek kryzysu finansowego w Niemczech. "Hofjuden" realizowali powierzane im zadania w dziedzinie handlu, finansów i dyplomacji. Cieszyli się licznymi przywilejami, jednakże ich pozycja zależała od aktualnego władcy.

Holendersko - Izraelska Wspólnota Kościołów

Pod jej przewodnictwem zostały skupione wszystkie żydowskie gminy

Holendersko - Izraelska Wspólnota Kościołów (Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap - NIK), została powołana w 1814 roku rozporządzeniem króla Wilhelma I. Pod jej przewodnictwem zostały skupione wszystkie żydowskie gminy, z wyjątkiem gmin: portugalsko-izraelskiej w Amsterdamie i w Hadze.

holocaust

zagłada europejskich Żydów

z greckiego holocaustikňs – całopalenie, termin przyjęty w języku angielskim na określenie zagłady Żydów w Europie podczas II wojny światowej, rozpowszechniony także w innych językach. Termin ten został odrzucony przez wielu badaczy i teologów żydowskich. Dla określenia tragedii narodu żydowskiego Żydzi używają hebrajskiego słowa "Szoa” (zagłada)